Herindeling samenspelen Rayon 1

Secretariaat Brabant2000

Aan de bij rayon 1 aangesloten verenigingen

 

Betreft: Grensvaststelling samenspelen Mark & Vlietstreek & kleine Westhoek

 

Hoeven, 27 december 2015

 

Geachte bestuur,

Op de door uw rayon bestuur belegde vergadering van 17 december 2015 zijn door

meerderheid van stemmen de grenzen vastgesteld tussen de 2 overgebleven samenspelen in

rayon 1 nl. de samenspelen Mark & Vlietstreek en de Kleine Westhoek.

De voorgestelde grenslijn tussen de 2 samenspelen is als volgt: lopende vanaf de

Tholenseweg overgaand naar de Nieuw Beijmoerseweg vervolgens de Ringersweg –

Randweg West – Randweg Noord – A4 en tot slot de A58 tot Roosendaal.

De ledenverdeling tussen deze 2 samenspelen, zal plaatsvinden op hok coördinaat.

Het rayon bestuur heeft op verzoek van de aangesloten verenigingen van rayon 1 dit voorstel

voorgelegd aan bestuur Brabant 2000.

Bestuur Brabant 2000 kan zich vinden in de door de verenigingen rayon 1 vastgestelde

grenslijn als er wordt voldaan aan het samenspelreglement artikel 3 lid b.

D.w.z. dat leden uit een dorp, gemeente of woonkern in één samenspel moeten zitten.

De leden die lid zijn van een vereniging behorende bij een ander samenspel dan waar hun

coördinaten liggen worden zoals besloten is op de vergadering van de verenigingen rayon 1

van 17 december jl. opgenomen gaan worden in het samenspel waar hun coördinaten

gevestigd zijn. Deze leden zullen betiteld worden als splijtleden.

Gelet op bovengenoemde zullen onderstaande leden als splijtlid worden aangemerkt.

 

Splijtleden voor Mark & Vlietstreek

19070121 de heer L. Boden

19070210 de heer J van Treyen

19070694 de heer H. Jaspers

19071304 de heer J. van Meer

19071495 de heer P.A.R.M. Franken

19071525 mevrouw D. Schoonen

19071550 de heer P. Bals

19071568 de heer A.J. Schouwenaars

19071576 de heer H. Waanders

19079219 comb. A. & P. Besters

 

Splijtleden voor De Kleine Westhoek

19260107 de heer Jac Broos

19260476 de heer F. Rommers

19261579 de heer C. Karremans

19261587 de heer G. Haisch

19261609 de heer C. Hoppenbrouwers

19261790 de heer J. van de Laan

Bovengenoemde splijtleden zijn nog in de gelegenheid om over te gaan naar een vereniging in

hun eigen samenspel.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens Bestuur Brabant 2000

P. van Kastel

 

Secretaris